Site miroir du Centre d’Etude et de Recherche sur la Bipdie Initiale
Page d'Accueil Accueil
Plan Plan
Rsum Rsum
Statistiques Statistiques
Comment rdiger ? Comment rdiger ?
Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?
Pourquoi ce site ? Qui sommes-nous ? Pourquoi ce site ? Qui sommes-nous ?
1) Thorie de la Bipdie Initiale, Theory of Initial Bipedalism, Die Theorie der URSPRNGLICHEN ZWEIFSSIGKEIT Thorie de la Bipdie Initiale, Theory of Initial Bipedalism, Die Theorie der URSPRNGLICHEN ZWEIFSSIGKEIT
2) BIPEDIA BIPEDIA
   - BIPEDIA n° 1
   - BIPEDIA n° 2
   - BIPEDIA n° 3
   - BIPEDIA n° 4
   - BIPEDIA n° 5
   - BIPEDIA n° 6
   - BIPEDIA n° 7
   - BIPEDIA n° 8
   - BIPEDIA n° 9
   - BIPEDIA n° 10
   - BIPEDIA n° 11
   - BIPEDIA n° 12
   - BIPEDIA n° 13
   - BIPEDIA n° 14
   - BIPEDIA n° 15
   - BIPEDIA n° 16
   - BIPEDIA n° 17
   - BIPEDIA n° 18
   - BIPEDIA n° 19
   - BIPEDIA n° 20
   - BIPEDIA n° 21
   - BIPEDIA n° 22
   - BIPEDIA n° 23
   - BIPEDIA n° 24
   - BIPEDIA n° 25
   - BIPEDIA n° 26
   - BIPEDIA n° 27
   - BIPEDIA n° 28
3) Tlchargement de BIPEDIA en PDF Tlchargement de BIPEDIA en PDF
4) Liens Internet Liens Internet
   - Cryptozoologie
   - Hominologie
   - Paloanthropologie
Site réalisé avec BioSPIP
Ce site est optimisé pour tous les navigateurs qui respectent les normes internet !
Retour  la page d'accueil  BIPEDIA  BIPEDIA n° 21

BIPEDIA 21.4
Ht’s d’r wassermn richtich g’gbt ? HOMO erectus : wild n aqutisch ?
VÙN FRANÇOIS DE SARRE ( EN FRANCIQUE RHÉNAN )

Première publication : janvier 2003, mise en ligne : lundi 7 juillet 2003, Franois de Sarre


 D’r-wo d Palontolog bezechn ls unsr Urhn, Homo erectus, wr-a in Wirklichket ni Art v Wildmnsch, met aquatisch ng’wohnht, g’wn ?
 S’gbt paa rzent ngaw, wo do-d nsicht wurr b’schddig !
 Klr, s’isch gonzi Vrschdellung vn unsra Vergnght, wo gw do total mg’wlzt... awwa dut’s d’Wissenschaft nitt so uff da Ws vrwrts kmm, wenn regelmssich vr d’egen Dr g’khrt gbt ?
 Z-rscht lss’mir shn vn da historisch Sicht ha, w’s je g’kmm isch, da Homo erectus ls n ’Ahn’ vm Homo sapiens ng’shn g’gbt isch...

 

Dubois s’ Irrdm :

 Im Johr 1891, junga hollndischa rz, Eugne Dubois, ht uff Java d’Reschd vn em Hominid g’funn, wo-a de Nmme "Pithecanthropus" gaww : dobe wr’s d’r selw Nmm, wie’s einscht Ernst Haeckel g’whlt ht, wo sich d sogenannt Affe-Mnsch vn Java g’dramt ht. Zwefellos wej da Nh v dn Insel Sumatra n Borneo, wo’s d’r Orang-Utan hat noch gbt. Haeckel dt aach de Gibbon ls ngscht Verwndda vm Mansch n’shn.
 So wr’s uff da Such vm "missing link" g’wn, w Eugne Dubois awel Schdeldach sgruww met platta flhnn Schdirn, in bb Sdiment vm Solo Flu ; noha gaww’s aach do-da Fund v-n-m Fmr manschlicha Typ, wo Dubois d’z g’fihrt ht, ’m Fossil d Nmme "Pithecanthropus erectus" s gn, was "uffrecht Affe-Mnsch" hescht. Dubois s’ Irrdm lejjt jo sicha dobe, im Pithekanthrop Zwscheding zwsch’ Affe n Uns z shn, nur deswj, wel-a w Aff ssht, n uff zw Ben lft...
 Kurz vorm ltschd Weltkrg, d’r ditsch Palontolog Ralph von Koenisgswald grww in Java mh Reschd s vm Pithekanthrop, b’snnasch rsj Forme ( Meganthrop ). Nitt lng ha, ht ma aach rich robscht Forme g’funn met rich dick Schdelwnn, d million Johr bbs datiert g’gbt sn.
 Do-d’Hominid, n paar nna in China, Afrika n Europa, gn jetzt klassifiziert in d’Gattung Homo [ n nimmh in Pithecanthropus ], was fir d Palontolog dirkdi Abletung zm Homo sapiens erlwt...

 

D’chd Natr vm Pithekanthrop :

 Uff jdm Fll hannelt’s sich dobe nitt m -n-Affe-Mnsch, wel dr Aff isch bmlwnna Primat, wo nix ze dn ht met uns’m hetig Schwtzthm ; s’kn aach nitt d’Rd sn v m primitw Mnsch, wel-a vllsevll spzialisiert isch... wwa ’s kne sich hannel m n Mnsch met aquatisch G’wnnht. Ich dt sogaa sn : richtiga Wassermn, wo aach im Meer lw knn !
 D’r belgisch Anthropolog Marc Verhaegen ht an do-d Hypothse drff g’schfft, awwa im Rahm vn na Entwigglung dr Gattung Homo s aff-hnlich Primat, wo domls in d’n-iwwaschwmmd Wlda vm Miozn g’lwt hnn.
 Verhaegen ht notiert, da vll Reschd vm Pithekanthrop sn entdggt in da Nh vn Fl ( w ff Java ), odda nitt wtt vm Meer.
 Es gbt archologisch Bewese vm Pithekanthrop’ s Passage ff da indonsisch Insel Flors, wo gelejjt isch ff da Route nh Australien. Nun, aach w d’r Ozean domls am dfschd wr g’wn, ht’s noch Meeresarm zwsch Flors n Asien g’gbt. Klassisch Palontologie lsst do-d Indringling met "Flsse" ’riwwakmm... W wr’s awwel, wenn d’r Pithekanthrop ht richtich knn schwimm ?
 Marc Verhaegen erklrrt, da d’gro Densitt n Dichtichkt vm Pithekanthrop’ s Knoch wurr kmm vn da Adaptation in -n-aqudischs Lw. Sogaa d’typisch platti Form vm Kopp, me’m vrsprngenn Rand iwwa de-n-Og ( w Visier ), wurr vn do-da Schwimm-Adaptation ha kmm... !

Homo erectus nageant

 

D’r Pithekanthrop wurr ze schnell gro

 Do-d’Annonce ht d’wissenschaftlich Gemenschaft vor paa Monat arich iwwarscht. Nh na Studi iwwa d’Zhn, Christopher Dean vm University College of London isch zm Schlu g’kmm, da d’r Pithekanthrop k Jnglingsalter ht g’knt : so wichtiges Stadium fr’s Lern n fir d’Refe v jng Mnsch... D’r Pithekanthrop wurr met 12 Johr schon -n-Adlt !
 "Klassisch" ng’shn, dt also d’r Homo erectus v d’Palontologie dsselw Entwigglung folg w d’gro Aff : Schimpans, Gorilla odda Orang-Utan.

 So drf-mir nun 2 Sort vn Hypoths sdrigge :

  • Entwedda isch d’r Pithekanthrop ni Art vn grobb’ Aff wo uffrecht ght,

  • Odda isch d’r Pithekanthrop Mnsch wo sich zm Aff hin ht entwiggelt .

 D’erschd Hypothse isch nitt arich gngbar, wel se doch nitt erklrt worum d’r Pithekanthrop uff zw Ben g’gng isch, n ht allem F g’ht w unsr, n forwas hd-a Zhn g’ht w unsr, n aach gro Hirn am 1100 cm3 ebbs ? D’r wr also nitt Homo sapiens ’’im Entschdh’’, w d’Palontolog noch glw !
 D’zwd Hypothse isch schon bessa n mh nsichtsvoll. Klr, mir drf nitt schwtz v-na ’’Degeneration’’, awwa vlmh v-na ’’Spezialisation’’. D’r Pithekanthrop ght nitt ’zrigg’ nh d-n-Aff, er dt bloss dn hnel weje ’’Konvergenz’’ : deshlw sht d’r Pithekantrop assa w-n-Aff ! Ds isch wirklich nitt s’selw... Dbe bhlld-a gro Hirn n guddi onlag, fr z gn uff zw Ben...

 

Forws -n-aquatisches Lwe ?

 Wenn’s klimatisch lng Schdrng gw, snn mnchi Homo sapiens-Population verdrw wurr bis uff’s Meer, odda Flumndung ( tropisch Mangrov ), wo’s Schtz gw, n aach rechlich Nhrung fr lli : Krww, Alg, Schnack n Fusch.
 Wenn solch iwwel Verhltniss lng hll, knn kulturelli Dekadenz nsetz, wobe schbdda-hin aach anatomisch gro nderng kn uffdch : d’Kiefer dn sich verhrd n verschwr, d’ Schdirn gbt flach, d’r gnz Kopp gbt annasch g’formt, dann d’Silhouette vernnat sich schnell. Ds schtt Lwe im Wasser bgnschdigt schwra Krperba n schdarka Skelett, w z sn isch aach be anna Sugedr wo am Wasser lw : Tapir, Flupre, Elefant...
 Ds schwr Skelett vm Pithekanthrop lot uns w an solch Dr dnk !
 Dann ls d Population fescht konschttuert wr, ht mnch na Pithekantrop kn flu-ffwrds gihn, bis in d’gro Wlda odda in d’hh Berj, wtt vm Ozean. So ht d’r aquatisch Wildmnsch sich in ’’Waldmnsch’’ kn trnschformer...

 

D hatig ’’Waldmnsch’’ :

 Jed’r ht vm ’Yeti’ g’hrt [ whrschnlich n’Art Groff vm Himalaya ], vum ’Bigfoot’ s Amrika, odda vm ’Almasty’ s Kaukass. Ws h ind’ressant isch, s’isch da Relikt-Population in Amrika odda in Asin... iwwalwend Pithekanthrop [ oder aach Nanderdler ], knn noch exischder ! Sicha isch d’Ide nitt naj, awwa bis jetzt hnn d’Forscher mh an ’zrickg’bliewen Ahn’ g’denkt... Prshnlich dt ich sn, es hnnel sich h um ’pithkod’ Mnsch [ odda ’pongod’, w Bernard Heuvelmans aasg’drickt ht : d.h. ’hnlich w Pongo’ ]. D Pongod shn bloss s w Groff [ Gorilla odda so ebb’s ], doch gihn-s normal uff zw Ben w mir... wel s auch vn dne glch biped sapiens-Ahn abschdmm w mir !
  p v d-dn Waldmnsch lw imma noch in da Nh vm Wasser. So brichdet d’r amrikanisch Forscher Ray Crowe vn marin ’Bigfoots’ in da Bucht v Vancouver ( 1998 ). Aach d’r russisch Spezialischt vm Wild- n Waldmnsch, Dmitri Bayanov ( 2001 ), verzhlt iwwa hrig Hominid wo g’shn wurr bem Schwimm odda bem Dch in d Fl. In p Fll im Kaukass ( M.-J. Koffmann, 1991 ) oder in Nord-Pakistan ( Jordi Magraner, 1992 ), sinn weblich Hominid beschriw met arich lng Brscht, wo iwwa ihr Schller ’riwwa’hngt...
 Selbschtverstnnlich isch’s nur Hypothse, awwa vllecht ht sich do-d Egenschaft dmols whr d’r aquatisch Phase entwiggelt, lsdann d Homo erectus-Mudda g’schwmm isch met ehr’m Baby uff’m Buckel, n ht d’Bruscht aach kn gw, wobe s’Kinn an d’Hr n am Hals ht mss fschthall...

Femelle nageant avec bb

 

’Touma ’ : n aquatisch’r Aff ?

 Vrschs Johr wurr im Tschad v d’Equipp um Professor Michel Brunet njja Hominid g’funn, dann im Juli 2002 ls Sahelanthropus tchadensis im englisch Magazin ’Nature’ b’schrew.
 S’gw schon Schdret wje d-n-afriknisch Australopithk, wel s’sn Forscher wo men, se wr d’Ahn vm Mnsch, odda d v d’Groff... ? Odda se se lli sg’schdorw ohn’ Dszendnz.
 D’franzsisch Palontologin Yvette Deloison ht schon feschtg’schdellt, da d’Australopithk hnn F g’ht w d Aff. S hnn gudd kn uff d’Bam kletter. Uff’m 7 Million Johr ld Tchad-Fossil, sht ma nn am Schdel, da s’okzipital Loch [ wodrch d Wirbelsl in d Kopp ndringt ] isch w bem Mnsch g’formt n orientiert, n nitt setlich nh hinn verstzt w bem Gorilla odda Schimpns !
 Doch, abg’shn vm krz G’sicht n v s klin Eckzhn, ht ’Touma ’ Kopp w Aff, met sogaa noch mh robscht Ogrand ( Torus sus-orbitaris ). Domls ht ’Touma’ am gro Tschad-See g’lwt. Ht’s ebbs z dun met sna Schdelform ?  Wenn ma d gen hinseht, isch d hnlichkt m’m Pithkanthrop ( Homo erectus ) doch ufffllich... Schdammt d’r ’Touma ’ diregt vn na Art Wassermn ? Ds dt erklr worm s’okzipital Loch unn am Schdel schdeht ! Wel-a sich vun d’Krokodil mss rtt, ht kn ’Touma ’ aach me’m Kopp nh owwe im Wasser schwimm, dobe d ’rnnahngenn scht v d Bam met d’Hnd kn grff... fr z kltter nuffa in d sch’r Bmkron !

 So wr ’Touma ’ vllecht nix annasch w n aqudisch’r Aff’ ?

Homo erectus barbotant

 

[DESSINS de Robert Dumont]

 

BIBLIOGRAPHIE

BAYANOV Dmitri : In the Footsteps of the Russian Snowman, Crypto-Logos, Moscow, 1996.
Traduction franais par Jean ROCHE : Sur la piste de l’homme des neiges russe, ditions Exergue, 2001.

CROWE Ray : The Sea Man - A Salt Water Sasquatch. Track Record # 76, 1998.

DEAN Christopher et al. : Growth processes in teeth distinguish modern humans from Homo erectus and earlier Hominins. NATURE, 414 : 628-631, London, 2001.

DECOBERT Olivier : Les hominids d’Isturitz. http://perso.wanadoo.fr/odec/hominid-isturitz.htm, Octobre 2002.

DELOISON Yvette : L’homme ne descend pas d’un primate arboricole. Biom. Hum. et Anthropol., 17 : 147-150, Paris, 1999.

HEUVELMANS Bernard & Boris PORCHNEV : L’Homme de Nanderthal est toujours vivant, Plon, Paris, 1974.

KOFFMANN, Marie-Jeanne : L’almasty, yti du Caucase. Archologia, 269, 1991.

MAGRANER Jordi : Recherches sur les Hominids reliques d’Asie Centrale, dit par Troglodytes, 1992.

ROCHE Jean : Sauvages et velus, d. Exergue, Chambry, 2000.

SARRE, Franois de : About the taxonomic status of "Wild Men" from the standpoint of Initial Bipedalism. Crypto, Hominology Special Number 2, 73-78, March 2002.

VERHAEGEN Marc et al. ( 2002 ) : Aquarboreal Ancestors ? - TREETrends in Ecology & Evolution ) # 17 : 212-217, Studiecentrum Anthropologie, Mechelbaan 338, B-2580 Putte (Belgium)marc.verhaegen@village.uunet.be ].

--------

Nota : Le texte propos ci-dessus est crit en « platt », langue maternelle de l’auteur, toujours parle en Lorraine, dans la Sarre et au Palatinat. Linguistiquement c’est du ’moyen-allemand’, comme le saxon qui servit Martin Luther au XVI° sicle pour forger l’allemand moderne. Le « platt » est un langage germanique ( Rheinfrnkisch ) apport par les Francs, bien antrieur au Hochdeutsch... En France, le francique rhnan ( ou mosellan ) est parl par prs de 350 000 personnes dans plus de la moiti du dpartement de la Moselle. Le lecteur intress pourra se rapporter au site ’plattweb’ : http://plattweb.free.fr.
Et pour faire la connaissance de Dudweiler, mon village natal [ qui fut le plus gros bourg d’Europe avec 30 000 habitants ; maintenant, c’est un ’quartier’ de Saarbrcken... ], il y a le trs beau site de Gnter Fell : http://www.fell-dudweiler.de/

 

Répondre à cet article


Envoyer l'article un ami
Destinataire  :
(entrez l'email du destinataire)

De la part de 
(entrez votre nom)

(entrez votre email)


afficher une version imprimable de cet article Imprimer l'article
gnrer une version PDF de cet article Article au format PDF

DANS LA MEME RUBRIQUE :
-The Wildman : a European perspective
-Commentaire du livre de Uwe TOPPER :
-Les 2 ADAMs
-Commentaire du livre de Hans-Joachim ZILLMER :
-EIN SCHUTZWALL GEGEN SAURIER
-Y a-t-il eu vraiment des hommes qui vivaient dans l’eau ? HOMO erectus : sauvage et aquatique ?
-Commentaire du livre propos par Jean-Luc RIVERA :
-Etienne Geoffroy Saint-Hilaire revu et corrig par l’embryologie et la gntique
-VERSION FRANCAISE : UN MUR DE PROTECTION CONTRE LES SAURIENS
-Le 8 Aot 1720 au large de Terre-Neuve


AUTEUR :
-Franois de Sarre
Prcdent Haut de page Suivant
 
Copyright CERBI © 1998-2013 All rights reserved Franois de Sarre
Site officiel : http://perso.wanadoo.fr/initial.bipedalism/,
Site miroir : http://cerbi.ldi5.com
 admin  -  webmaster  -