Retour au format normal


BIPEDIA 21.4
Ht’s d’r wassermn richtich g’gbt ? HOMO erectus : wild n aqutisch ?
VÙN FRANÇOIS DE SARRE ( EN FRANCIQUE RHÉNAN )

Premire publication : janvier 2003
Mise en ligne :
7 juillet 2003

par Franois de Sarre

 D’r-wo d Palontolog bezechn ls unsr Urhn, Homo erectus, wr-a in Wirklichket ni Art v Wildmnsch, met aquatisch ng’wohnht, g’wn ?
 S’gbt paa rzent ngaw, wo do-d nsicht wurr b’schddig !
 Klr, s’isch gonzi Vrschdellung vn unsra Vergnght, wo gw do total mg’wlzt... awwa dut’s d’Wissenschaft nitt so uff da Ws vrwrts kmm, wenn regelmssich vr d’egen Dr g’khrt gbt ?
 Z-rscht lss’mir shn vn da historisch Sicht ha, w’s je g’kmm isch, da Homo erectus ls n ’Ahn’ vm Homo sapiens ng’shn g’gbt isch...

 

Dubois s’ Irrdm :

 Im Johr 1891, junga hollndischa rz, Eugne Dubois, ht uff Java d’Reschd vn em Hominid g’funn, wo-a de Nmme "Pithecanthropus" gaww : dobe wr’s d’r selw Nmm, wie’s einscht Ernst Haeckel g’whlt ht, wo sich d sogenannt Affe-Mnsch vn Java g’dramt ht. Zwefellos wej da Nh v dn Insel Sumatra n Borneo, wo’s d’r Orang-Utan hat noch gbt. Haeckel dt aach de Gibbon ls ngscht Verwndda vm Mansch n’shn.
 So wr’s uff da Such vm "missing link" g’wn, w Eugne Dubois awel Schdeldach sgruww met platta flhnn Schdirn, in bb Sdiment vm Solo Flu ; noha gaww’s aach do-da Fund v-n-m Fmr manschlicha Typ, wo Dubois d’z g’fihrt ht, ’m Fossil d Nmme "Pithecanthropus erectus" s gn, was "uffrecht Affe-Mnsch" hescht. Dubois s’ Irrdm lejjt jo sicha dobe, im Pithekanthrop Zwscheding zwsch’ Affe n Uns z shn, nur deswj, wel-a w Aff ssht, n uff zw Ben lft...
 Kurz vorm ltschd Weltkrg, d’r ditsch Palontolog Ralph von Koenisgswald grww in Java mh Reschd s vm Pithekanthrop, b’snnasch rsj Forme ( Meganthrop ). Nitt lng ha, ht ma aach rich robscht Forme g’funn met rich dick Schdelwnn, d million Johr bbs datiert g’gbt sn.
 Do-d’Hominid, n paar nna in China, Afrika n Europa, gn jetzt klassifiziert in d’Gattung Homo [ n nimmh in Pithecanthropus ], was fir d Palontolog dirkdi Abletung zm Homo sapiens erlwt...

 

D’chd Natr vm Pithekanthrop :

 Uff jdm Fll hannelt’s sich dobe nitt m -n-Affe-Mnsch, wel dr Aff isch bmlwnna Primat, wo nix ze dn ht met uns’m hetig Schwtzthm ; s’kn aach nitt d’Rd sn v m primitw Mnsch, wel-a vllsevll spzialisiert isch... wwa ’s kne sich hannel m n Mnsch met aquatisch G’wnnht. Ich dt sogaa sn : richtiga Wassermn, wo aach im Meer lw knn !
 D’r belgisch Anthropolog Marc Verhaegen ht an do-d Hypothse drff g’schfft, awwa im Rahm vn na Entwigglung dr Gattung Homo s aff-hnlich Primat, wo domls in d’n-iwwaschwmmd Wlda vm Miozn g’lwt hnn.
 Verhaegen ht notiert, da vll Reschd vm Pithekanthrop sn entdggt in da Nh vn Fl ( w ff Java ), odda nitt wtt vm Meer.
 Es gbt archologisch Bewese vm Pithekanthrop’ s Passage ff da indonsisch Insel Flors, wo gelejjt isch ff da Route nh Australien. Nun, aach w d’r Ozean domls am dfschd wr g’wn, ht’s noch Meeresarm zwsch Flors n Asien g’gbt. Klassisch Palontologie lsst do-d Indringling met "Flsse" ’riwwakmm... W wr’s awwel, wenn d’r Pithekanthrop ht richtich knn schwimm ?
 Marc Verhaegen erklrrt, da d’gro Densitt n Dichtichkt vm Pithekanthrop’ s Knoch wurr kmm vn da Adaptation in -n-aqudischs Lw. Sogaa d’typisch platti Form vm Kopp, me’m vrsprngenn Rand iwwa de-n-Og ( w Visier ), wurr vn do-da Schwimm-Adaptation ha kmm... !

Homo erectus nageant

 

D’r Pithekanthrop wurr ze schnell gro

 Do-d’Annonce ht d’wissenschaftlich Gemenschaft vor paa Monat arich iwwarscht. Nh na Studi iwwa d’Zhn, Christopher Dean vm University College of London isch zm Schlu g’kmm, da d’r Pithekanthrop k Jnglingsalter ht g’knt : so wichtiges Stadium fr’s Lern n fir d’Refe v jng Mnsch... D’r Pithekanthrop wurr met 12 Johr schon -n-Adlt !
 "Klassisch" ng’shn, dt also d’r Homo erectus v d’Palontologie dsselw Entwigglung folg w d’gro Aff : Schimpans, Gorilla odda Orang-Utan.

 So drf-mir nun 2 Sort vn Hypoths sdrigge :

  • Entwedda isch d’r Pithekanthrop ni Art vn grobb’ Aff wo uffrecht ght,

  • Odda isch d’r Pithekanthrop Mnsch wo sich zm Aff hin ht entwiggelt .

 D’erschd Hypothse isch nitt arich gngbar, wel se doch nitt erklrt worum d’r Pithekanthrop uff zw Ben g’gng isch, n ht allem F g’ht w unsr, n forwas hd-a Zhn g’ht w unsr, n aach gro Hirn am 1100 cm3 ebbs ? D’r wr also nitt Homo sapiens ’’im Entschdh’’, w d’Palontolog noch glw !
 D’zwd Hypothse isch schon bessa n mh nsichtsvoll. Klr, mir drf nitt schwtz v-na ’’Degeneration’’, awwa vlmh v-na ’’Spezialisation’’. D’r Pithekanthrop ght nitt ’zrigg’ nh d-n-Aff, er dt bloss dn hnel weje ’’Konvergenz’’ : deshlw sht d’r Pithekantrop assa w-n-Aff ! Ds isch wirklich nitt s’selw... Dbe bhlld-a gro Hirn n guddi onlag, fr z gn uff zw Ben...

 

Forws -n-aquatisches Lwe ?

 Wenn’s klimatisch lng Schdrng gw, snn mnchi Homo sapiens-Population verdrw wurr bis uff’s Meer, odda Flumndung ( tropisch Mangrov ), wo’s Schtz gw, n aach rechlich Nhrung fr lli : Krww, Alg, Schnack n Fusch.
 Wenn solch iwwel Verhltniss lng hll, knn kulturelli Dekadenz nsetz, wobe schbdda-hin aach anatomisch gro nderng kn uffdch : d’Kiefer dn sich verhrd n verschwr, d’ Schdirn gbt flach, d’r gnz Kopp gbt annasch g’formt, dann d’Silhouette vernnat sich schnell. Ds schtt Lwe im Wasser bgnschdigt schwra Krperba n schdarka Skelett, w z sn isch aach be anna Sugedr wo am Wasser lw : Tapir, Flupre, Elefant...
 Ds schwr Skelett vm Pithekanthrop lot uns w an solch Dr dnk !
 Dann ls d Population fescht konschttuert wr, ht mnch na Pithekantrop kn flu-ffwrds gihn, bis in d’gro Wlda odda in d’hh Berj, wtt vm Ozean. So ht d’r aquatisch Wildmnsch sich in ’’Waldmnsch’’ kn trnschformer...

 

D hatig ’’Waldmnsch’’ :

 Jed’r ht vm ’Yeti’ g’hrt [ whrschnlich n’Art Groff vm Himalaya ], vum ’Bigfoot’ s Amrika, odda vm ’Almasty’ s Kaukass. Ws h ind’ressant isch, s’isch da Relikt-Population in Amrika odda in Asin... iwwalwend Pithekanthrop [ oder aach Nanderdler ], knn noch exischder ! Sicha isch d’Ide nitt naj, awwa bis jetzt hnn d’Forscher mh an ’zrickg’bliewen Ahn’ g’denkt... Prshnlich dt ich sn, es hnnel sich h um ’pithkod’ Mnsch [ odda ’pongod’, w Bernard Heuvelmans aasg’drickt ht : d.h. ’hnlich w Pongo’ ]. D Pongod shn bloss s w Groff [ Gorilla odda so ebb’s ], doch gihn-s normal uff zw Ben w mir... wel s auch vn dne glch biped sapiens-Ahn abschdmm w mir !
  p v d-dn Waldmnsch lw imma noch in da Nh vm Wasser. So brichdet d’r amrikanisch Forscher Ray Crowe vn marin ’Bigfoots’ in da Bucht v Vancouver ( 1998 ). Aach d’r russisch Spezialischt vm Wild- n Waldmnsch, Dmitri Bayanov ( 2001 ), verzhlt iwwa hrig Hominid wo g’shn wurr bem Schwimm odda bem Dch in d Fl. In p Fll im Kaukass ( M.-J. Koffmann, 1991 ) oder in Nord-Pakistan ( Jordi Magraner, 1992 ), sinn weblich Hominid beschriw met arich lng Brscht, wo iwwa ihr Schller ’riwwa’hngt...
 Selbschtverstnnlich isch’s nur Hypothse, awwa vllecht ht sich do-d Egenschaft dmols whr d’r aquatisch Phase entwiggelt, lsdann d Homo erectus-Mudda g’schwmm isch met ehr’m Baby uff’m Buckel, n ht d’Bruscht aach kn gw, wobe s’Kinn an d’Hr n am Hals ht mss fschthall...

Femelle nageant avec bb

 

’Touma ’ : n aquatisch’r Aff ?

 Vrschs Johr wurr im Tschad v d’Equipp um Professor Michel Brunet njja Hominid g’funn, dann im Juli 2002 ls Sahelanthropus tchadensis im englisch Magazin ’Nature’ b’schrew.
 S’gw schon Schdret wje d-n-afriknisch Australopithk, wel s’sn Forscher wo men, se wr d’Ahn vm Mnsch, odda d v d’Groff... ? Odda se se lli sg’schdorw ohn’ Dszendnz.
 D’franzsisch Palontologin Yvette Deloison ht schon feschtg’schdellt, da d’Australopithk hnn F g’ht w d Aff. S hnn gudd kn uff d’Bam kletter. Uff’m 7 Million Johr ld Tchad-Fossil, sht ma nn am Schdel, da s’okzipital Loch [ wodrch d Wirbelsl in d Kopp ndringt ] isch w bem Mnsch g’formt n orientiert, n nitt setlich nh hinn verstzt w bem Gorilla odda Schimpns !
 Doch, abg’shn vm krz G’sicht n v s klin Eckzhn, ht ’Touma ’ Kopp w Aff, met sogaa noch mh robscht Ogrand ( Torus sus-orbitaris ). Domls ht ’Touma’ am gro Tschad-See g’lwt. Ht’s ebbs z dun met sna Schdelform ?  Wenn ma d gen hinseht, isch d hnlichkt m’m Pithkanthrop ( Homo erectus ) doch ufffllich... Schdammt d’r ’Touma ’ diregt vn na Art Wassermn ? Ds dt erklr worm s’okzipital Loch unn am Schdel schdeht ! Wel-a sich vun d’Krokodil mss rtt, ht kn ’Touma ’ aach me’m Kopp nh owwe im Wasser schwimm, dobe d ’rnnahngenn scht v d Bam met d’Hnd kn grff... fr z kltter nuffa in d sch’r Bmkron !

 So wr ’Touma ’ vllecht nix annasch w n aqudisch’r Aff’ ?

Homo erectus barbotant

 

[DESSINS de Robert Dumont]

 

Franois de Sarre

P.S.

BIBLIOGRAPHIE

BAYANOV Dmitri : In the Footsteps of the Russian Snowman, Crypto-Logos, Moscow, 1996.
Traduction franais par Jean ROCHE : Sur la piste de l’homme des neiges russe, ditions Exergue, 2001.

CROWE Ray : The Sea Man - A Salt Water Sasquatch. Track Record # 76, 1998.

DEAN Christopher et al. : Growth processes in teeth distinguish modern humans from Homo erectus and earlier Hominins. NATURE, 414 : 628-631, London, 2001.

DECOBERT Olivier : Les hominids d’Isturitz. http://perso.wanadoo.fr/odec/hominid-isturitz.htm, Octobre 2002.

DELOISON Yvette : L’homme ne descend pas d’un primate arboricole. Biom. Hum. et Anthropol., 17 : 147-150, Paris, 1999.

HEUVELMANS Bernard & Boris PORCHNEV : L’Homme de Nanderthal est toujours vivant, Plon, Paris, 1974.

KOFFMANN, Marie-Jeanne : L’almasty, yti du Caucase. Archologia, 269, 1991.

MAGRANER Jordi : Recherches sur les Hominids reliques d’Asie Centrale, dit par Troglodytes, 1992.

ROCHE Jean : Sauvages et velus, d. Exergue, Chambry, 2000.

SARRE, Franois de : About the taxonomic status of "Wild Men" from the standpoint of Initial Bipedalism. Crypto, Hominology Special Number 2, 73-78, March 2002.

VERHAEGEN Marc et al. ( 2002 ) : Aquarboreal Ancestors ? - TREETrends in Ecology & Evolution ) # 17 : 212-217, Studiecentrum Anthropologie, Mechelbaan 338, B-2580 Putte (Belgium)marc.verhaegen@village.uunet.be ].

--------

Nota : Le texte propos ci-dessus est crit en « platt », langue maternelle de l’auteur, toujours parle en Lorraine, dans la Sarre et au Palatinat. Linguistiquement c’est du ’moyen-allemand’, comme le saxon qui servit Martin Luther au XVI° sicle pour forger l’allemand moderne. Le « platt » est un langage germanique ( Rheinfrnkisch ) apport par les Francs, bien antrieur au Hochdeutsch... En France, le francique rhnan ( ou mosellan ) est parl par prs de 350 000 personnes dans plus de la moiti du dpartement de la Moselle. Le lecteur intress pourra se rapporter au site ’plattweb’ : http://plattweb.free.fr.
Et pour faire la connaissance de Dudweiler, mon village natal [ qui fut le plus gros bourg d’Europe avec 30 000 habitants ; maintenant, c’est un ’quartier’ de Saarbrcken... ], il y a le trs beau site de Gnter Fell : http://www.fell-dudweiler.de/